Applied Linguistics

  • 2014-12-25
  • 5056
GAO Yuan              Cognitive Linguistics
 
GUO Jian                Stylistics
 
JIANG Wendong    Lexicology
 
LIAN Xian               Theory and Practice of Foreign Language Teaching
 
LIU Bin                    Phonetics and Phonology
 
PENG Gong            Corpus Linguistics
 
ZHENG Qun            Discourse Analysis